نکته های اساسی در مورد اسم ها در زبان انگلیسی

نکته

نکته های اساسی در مورد اسم ها در زبان انگلیسی   نکته اول: بعضی از اسم ها، بدون تغییر در شکلشان، هم حس مفرد بودن و هم جمع بودن را انتقال می دهند. Fish, buffalo, jury, deer, team, family, sheep, class There were many fish in the sea. The fish …

ادامه نوشته »

همه چیز در مورد اسم ها در زبان انگلیسی

گرامر اسم در زبان انگلیسی

اسم ها (Nouns) اسم به عنوان فاعل، کلمه وصفی، مفعول فعل، حرف جر یا حتی مصدر به کار میرود. به مثال زیر توجه کنید: Mr. Allen (فاعل), the art teacher (کلمه وصفی), has just sold an oil painting (مفعول فعل) of the scene (مفعول حرف اضافه) which appears to be …

ادامه نوشته »

توضیحات کامل در مورد گذشته کامل استمراری Past Perfect Continuous

زمان گذشته کامل استمراری

توضیحات کامل در مورد گذشته کامل استمراری – Past Perfect Continuous زمان گذشته کامل استمراری، در جمله هایی با دو عمل در گذشته به کار می رود و روی این حقیقت تاکید می کند که عمل اول قبل از انجام عمل دوم به طور مستمر صورت گرفته است. Aux. had …

ادامه نوشته »

توضیحات کامل در مورد گرامر زمان گذشته کامل- Past Perfect

گذشته کامل

توضیحات کامل در مورد  – Past Perfect زمان گذشته کامل در جملاتی به کار می رود که یک عمل قبل از عمل دیگر به پایان رسیده است: Aux. had + past participle of the verb Vincent suddenly realized that we had seen the film. ناگهان وینسنت فهمید که ما این …

ادامه نوشته »

آموزش گرامر گذشته استمراری در زبان انگلیسی

زمان گذشته استمراری

آموزش گرامر گذشته استمراری در زبان انگلیسی   گذشته استمراری  – Past Continuous گرامر گذشته استمراری در زبان انگلیسی : گذشته استمراری در جملاتی که دارای دو عمل در گذشته است، به کار می رود تا نشان دهد، درحالیکه یک عمل در حال انجام بود، عمل دیگری صورت گرفت. Aux. …

ادامه نوشته »

کاربرد زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده

کاربرد زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی –    زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی برای بیان یک عمل انجام شده در زمان مشخصی از گذشته به کار می رود. زمان مشخص وقوع عمل ممکن است در جمله اشاره شود یا در مفهوم آن …

ادامه نوشته »

گرامر کامل زمان حال کامل استمراری به همراه مثال ها و اشتباهات رایج

گرامر زمان حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری – Present Perfect Continuous زمان حال کامل استمراری بر روی استمرار عمل از گذشته تا زمان حال تاکید می کند. Auxiliary have been or has been + -ing form of the verb It has been raining in London since our arrival. از زمان ورودمان، در لندن …

ادامه نوشته »

زمان حال استمراری Present Continuous

خال استمراری

زمان حال استمراری – Present Continuous زمان حال استمراری Present Continuous برای بیان عملی است که فاعل در حال انجام آن است. این زمان، حس موقت بودن را می رساند. انتظار می رود که عمل، در حال استمراری در چند دقیقه، چند ساعت، یک هفته یا یک بازه زمانی تمام …

ادامه نوشته »

کمکی مُدال و بیان های دیگر در Present Tense

کمکی مدال در زبان انگلیسی

کمکی مُدال و بیان های دیگر در Present Tense مدال ها وظیفه افزودن معنی به فعل جمله را دارند و به طور مکرر در زمان حال و برای توصیف حالت های یک واقعیت عمومی یا یک عمل تکراری به کار می روند. عناوین زیر، مدال ها را بر اساس معانی …

ادامه نوشته »